Belediyelerin, dernekle ilişkisi 5393 sayılı Kanun’un 75 inci maddesinde düzenlenmiş olup, belediyeler bu düzenleme çerçevesinde gerekli şartları sağlayarak derneklerle ortak hizmet projesi yürütebilmektedir.

Derneklerle yürütülebilecek ortak hizmet projeleri dışında, derneklerin belediyeler açısından diğer hukuk tüzelkişilerinden farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, derneklere taşınmaz kiralanması ve kira alacaklarının takibi bakımından karşıdakinin dernek olması bir anlam ifade etmemekte, genel hükümler geçerli olmaktadır.

5393 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinde “vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek” belediyelerin yetkileri arasında sayılmıştır. Aynı Kanun’un 18 inci maddesinde ise “vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” belediye meclislerinin görevleri arasında sayılmıştır.

Belediye meclislerinin alacaktan vazgeçme konusundaki yetkileri ile derneğin tüzel kişiliğinin son bulması ve icra takiplerinin sonuçsuz kalması hususlarını dikkate alarak, örnek yargı kararı çerçevesinde konuyu değerlendirelim.

Öncelikle derneğin tüzel kişiliği son bulduğundan, karşılıklı anlaşma durumu gerçekleşemeyecek ve yukarıda yer verilen 15 inci madde değerlendirme dışı kalacaktır.

Anlaşmazlığın limitler dâhilinde olması durumunda belediye meclislerinin alacaktan feragat edebileceği hususu da açıktır. Dolayısıyla konuya ilişkin özel durumlarla alacağın limitler üstünde kaldığı varsayımı çerçevesinde değerlendirme yapılması, konuyu tüm yönleri ile aydınlatacaktır.

Konuya ilişkin örnek Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı aşağıda verilmiş olup, bu karar çerçevesinde ihtimaller üzerinde duralım.

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.